Thursday, July 9, 2009

aku cinta kamu....

tadinya kupikir aku juga cinta kamu
aku cinta kamu
tapi kurasa aku keliru
aku cinta kamu
ternyata aku keliru
aku cinta kamu
aku tidak cinta kamu
aku cinta kamu
aku keliru, ternyata aku tidak cinta kamu
aku cinta kamu
aku cinta kamu
aku cinta kamu
....
tidak peduli apakah kamu cinta aku atau tidak

No comments: